Молитва неверном мужчине

Молитвы в скорби о неверности супруга

Святы́м мученикам Гу́рию, Само́ну и Ави́ву 1

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии 2

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским 3

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных» 4

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Читать еще:  Слава богу за всё молитва

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших» 5

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою. Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская» 6

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы» 7

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Молитва на освящение пищи

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Самая сильная молитва на любовь мужчины

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 58 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Помните, Господь любит всех людей, каждого из нас. Все люди божьи дети и для каждого в Божественном Замысле своя особенная роль. Мыслители и философы многие столетия пытались отыскать смысл и причину нашей жизни, но ведь по законам Господа он заключается в том, чтобы просто жить и заниматься самосовершенствованием в духовном смысле. Каждый человек должен жить во благо себе и всему миру.

Именно поэтому каждый стремится найти свою любовь, ведь это одно из самых святых тайн Божественного. Но, к сожалению, не всем найти свою половинку удается. Это не так просто. Однако нельзя отчаиваться. Все может исправить сильная молитва о любви мужчины и женщины.

Обращение к Богу на взаимную любовь мужчины и женщины

К Господу верующие люди обращаются с разнообразными просьбами. Если эти просьбы идут с усердием, верой и от чистого сердца, то Всевышний обязательно услышит и окажет помощь. Однако, Господь дает нам лишь то, что нам действительно нужно в данный момент и если прошение не несет никакого вреда другим людям.

Очень часто к Господу обращаются женщины на любовь конкретного мужчины. Незамужние и юные девушки и женщины используют просительные слова в надежде отыскать любовь и обрести счастье быть любимой с конкретным мужчиной или парнем. Помните, что слова необходимо произносить сердцем, веруя в объект своей любви. Только так мужчина может войти в вашу жизнь в качестве супруга.

Сильная молитва на любовь мужчины

Посредством молитвенного обращения происходит общение верующего со Святыми или Богом. Помните, что магические заговоры и божественная помощь — это не одно и то же. Это разные вещи. С помощью молитвословия мы связываемся с Господом и просим помощи. А магический обряд привораживает нужного нам человека, порабощая его чувства.

Также стоит отметить, что магические обряды всегда потребуют свою цену, которую нужно будет заплатить (возможно, не сразу). Но вы о ней пожалеете.

Как можно вступить в контакт с Небесами:

 • Для того, чтобы просить о любви у Господа, посетите ближайший храм или церковь;
 • Станьте возле иконы Всевышнего, Богородицы, Николая Чудотворца или Матроны Московской;
 • Поставьте возле образов 3 свечи;
 • Перекреститесь три раза;
 • Смотрите на горящие свечи и читайте молитву.

Также можно молиться и в домашних условиях. Для этого понадобится икона и 12 церковных свечей.

Лучшие образы и молитвы для обретения любви:

Молитва чтобы не изменял муж

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Измена — страшный грех, о котором идётся даже в Заповедях Господних. Часто бывает, что муж может ходить на лево, но жена, или эго слишком любит, или дорожит семьёй и детьми. Поэтому прощает, но дальнейших измен терпеть не собирается. Но что тогда делать, как убедится, что он больше никогда не будет вам изменять. В этом случае поможет сильная молитва от измены мужа.

Читать еще:  Молитва от сглаза и порчи работы

Молитва от измены

Если вы точно хотите знать, что вам не будут изменять, то начните пользоваться такими молитвами. Наверное, многие из нас и не задумывались о существовании данного молитвословия. Зачастую эго путают с заговорами, или магическими ритуалами. Поэтому люди, которые глубоко веруют в Иисуса Христа, боятся использовать такие заклинания, чтобы не призвать к себе беду. Хочется вас успокоить. Такая молитва действительно существует уже длительное время, но распространятся начала недавно, благодаря сети интернет. К сожалению, её действительно можно запросто перепутать с заговором, который ни к чему хорошему не приведёт.

Поэтому, если вы ищете молитву против измены мужа в интернете, то пользуйтесь только проверенными сайтами на христианскую тематику. Там уж точно заговорам не место.

Если вам удалось найти нужный текст не спешите эго в спешке читать. Ведь данную молитву нужно читать в голос, да ещё так, чтобы тебя никто не слышал. Поэтому лучше несколько раз убедитесь, что у вас нет лишних ушей, и только тогда начинайте. Своё прошение можно обращать к любым святым, но зачастую женщины обращаются к Матери Божьей. Её нужно проговаривать каждый день по несколько раз стоя возле иконы или свечи.

Правила чтения молитвы

Молитву о вразумление мужа от измен нужно читать правильно, а именно:

 • читать каждое утро,
 • при чтении лежать в постели,
 • произносить молитвословие несколько раз,
 • по возможности, после отведать церковь.

Но самое главное — нужно самой верить в те слова, которые проговариваешь. За таким принципом работают многие молитвы. Поэтому, если вы просто рассказали молитву как стишок, с мыслями: «Авось повезёт». То данный метод явно не для вас. Тут главное вера. Также, вы с мужем должны быть крещёными, а также помолвленными перед Богом. Таким образом, он сам будет вам помогать, чтобы не разрушить союз, который сам сотворил. С данной проблемой, также можно обратится в церковь, пойти на исповедь. Но если вы редко бываете в этом месте, то для усиления молитвы, посетить её всё же стоит. Православная молитва от измены мужа произнесена в таком святом месте, не только может помочь, но и придаст вам уверенности в этом деле.

Что не нужно делать

Если у вас что-то не получается, вы либо опускаете руки, либо ищете новые методы решения проблемы. В этом случае опустить руки — это сдаться, признать своё поражение, и позволить семье разрушится прямо на ваших глазах. Хоть и редко, но такое бывает. Зачастую жена со скандалом подаёт на развод, подливая ещё больше масла в огонь. Иногда бывают не самые умные методы. Это, например, попытки отомстить мужу эго же монетой. Таким самым действием вы не только делаете большой грех, но и делаете огромный шаг к тому, чтобы вашей семейной жизни настал конец. Ведь после ответной измены, жена всеми возможными действиями донесёт мужу это. И всё начнётся сначала.

Но что же о тех людях, которые ищут другой выход из проблемы. Скорее всего, другим выходом они видят обращение к чёрной магии, или заговорам. Как говорится, каждый действует на свой страх и риск. И в этом случае тоже. Если вы с мужем помолвлены, и обращаетесь к чёрной магии, то это почти 100% отобразится если не на эго, так на вашем здоровье, а может и на дальнейшей жизни. Ведь часто бывало, что после использования заговоров, мужья не проживали даже более года, и трагически погибали. Те, кто невзирая на магические действия всё же смог уйти из семьи — становились алкоголиками, или бомжами. Поэтому, думайте прежде чем что-то делать.

К кому молиться

Действительно, уберечь мужа от измен православной молитвой можно. Но многие не знают к кому молится. Свои прошения следует отправлять:

 • Матери Божьей,
 • Марии Магдалине,
 • преподобной Мокрине,
 • равноапостольной княгине Ольге.

А еще священнослужители советуют читать простую молитву Всевышнему:

«Боже прошу тебя, пусть все пути-дороги раба твоего (имя мужа, под которым его крестили) ко мне ведут. Пусть меня только видит, да на других не смотрит, пусть все чужие противны ему будут, только я желание вызову. Пусть будет так. Словом последним замок заделаю, так что другим словом его не вскрыть будет. Аминь».

Иногда бывает так, что после необдуманного поступка муж извиняется, но жена просто не может дать ему прощения. В этом случае используют молитву чтобы простить измену мужа. Таким образом удалось сохранить не мало семей, и ваша может стать следующей.

Смотрите еще видео рассказ о молитвах которые помогут вразумить мужа:

Источники:

http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html
http://ikona-i-molitva.info/samaya-silnaya-molitva-na-lyubov-muzhchiny/
http://tolkovanie.info/molitva-chtoby-ne-izmenyal-muzh/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: