Вечная память и вечный покой молитва

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

М оли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

С ла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй. (Трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Г о́споди, поми́луй. (12 раз)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П рииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

П салом 90

Ж ивы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Яко а́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Яко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́рби, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Т ропарь, глас 4-й:

С о ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Т ы еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Е ди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мени ро́ждшая, моли́ спасти́ся душе́ его́.

С едален, глас 5-й:

П око́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́, и сего́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

К ондак, глас 8-й:

С о святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И кос:

С ам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка, земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́млю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Д осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Читать еще:  Молитва фатиха перевод на русский

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Г о́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

М оли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

В о блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшему рабу́ Твоему́ (имя) , и сотвори́ ему́ ве́чную па́мять.

В е́чная па́мять. (Трижды)

Д уша́ его́ во благи́х водвори́тся, и па́мять его́ в род и род.

Молитвы о умерших

Тропарь, глас 8 1

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся́ стро́яй, и поле́зное все́м подава́яй, Еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди ду́шу раба́ Твоего́ (или: ду́шу рабы́ Твоея́; о многих же: ду́ши ра́б Твои́х): на Тя́ бо упова́ние возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Перевод: Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющий и полезное всем подающий, Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, ибо на Тебя они надежду возложили, Творца, и Промыслителя, и Бога нашего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Т ебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

В тебе имеем мы и стену, и прибежище, и Заступницу, благоугодную Богу, Которого родила Ты, Богородица, брака не познавшая, верных спасение.

Тропари, глас 5 1

Припев: Б лагослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни, и дверь ра́йскую, да обря́щу и аз путь покая́нием. Поги́бшее овча́ аз е́смь, воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Хор святых обрел источник жизни и дверь рая; да обрету и я путь покаяния. Я – пропавшая овца; призови меня, Спаситель, и спаси меня!

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, и к жи́зни нестаре́емей, святи́и, и присносу́щней преста́вльшеся, Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Об Агнце Божием провозгласившие и заколотые как агнцы, и к жизни нестареющей, святые, и вечной переселившиеся, Его усердно, мученики, просите, долгов прощение нам даровать.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, и Мне последова́вшия ве́рою, прииди́те наслади́теся, и́хже угото́вах вам по́честей, и венце́в небе́сных.

Путем узким ходившие, прискорбным, все в жизни крест как ярмо поднявшие, и за Мною последовавшие с верою, придите, наслаждайтесь тем, что Я приготовил вам: наградами и венцами небесными!

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз е́смь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний; уще́дри Твое́ созда́ние, Влады́ко, и очи́сти Твои́м благоутро́бием, и вожделе́нное оте́чество пода́ждь ми, рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Образ я неизреченной Твоей славы, хотя ношу и язвы согрешений: пожалей Твое создание, Владыка, и очисти по Своему милосердию, и вожделенное отечество подай мне, снова делая меня гражданином рая.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, преступле́нием же за́поведи па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, на е́же по подо́бию возведи́, дре́внею добро́тою возобрази́тися.

В древности из небытия создавший меня и образом Твоим Божественным почтивший, но за нарушение заповеди снова меня возвративший в землю, из которой я был взят! К тому, что по подобию Твоему, возведи, чтобы в прежней красоте мне восстановиться.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́) и учини́ его́ (ю, я́) в раи́, иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла; усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пшия́ рабы́ Твоя́) упоко́й, презира́я его́ (ея́, их) вся согреше́ния.

Упокой, Боже, рабов Твоих, и посели их в раю, где хоры святых, Господи, и праведники сияют как светила, усопших рабов Твоих упокой, не смотря на все их согрешения.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Трисия́тельное Еди́наго Боже́ства благоче́стно пое́м, вопию́ще: Свят еси́, О́тче безнача́льный, собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, и ве́чнаго огня́ исхити́.

Читать еще:  Молитва иконе богородица помощница при родах

Светом Тройственным сияющее единое Божество благоговейно воспоем, взывая: «Свят Ты, Отче Безначальный, Столь же Безначальный Сын и Божественный Дух: просвети нас, верою Тебе служащих, и исторгни из вечного огня.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Р а́дуйся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние, Тобо́ю да обря́щем рай, Богоро́дице чи́стая благослове́нная.

Радуйся, Досточтимая, Бога по плоти родившая для спасения всех, благодаря Тебе род человеческий обрел спасение; да обретем через Тебя рай, Богородица Чистая, благословенная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Седален, глас 5 1

Поко́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́), и сего́ (сию́, сия́) всели́ во дво́ры Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ (ее́, их), во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении, и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Упокой, Спаситель наш, с праведными раба Твоего и посели его во дворах Твоих, как написано, не взирая, как Благой, на согрешения его вольные и невольные, и на всё, в ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О т Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, помилуй нас.

От Девы воссиявший миру, Христе Боже, и через Нее сынами Света нас явивший, помилуй нас.

Кондак, глас 8 2

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ твоего́, иде́же не́сть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жи́знь безконе́чная.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная.

Икос 2

Са́м Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка, земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́ созда́вый мя́ и реки́й ми́: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оти́деши, а́може вси́ челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще пе́снь: аллилу́иа.

Сам – один бессмертный, сотворивший и создавший человека: мы же, смертные, из земли были созданы, и в ту же землю пойдем, как повелел Ты, создав меня и сказав мне: «Ты земля, и в землю отойдешь», куда все мы, смертные, пойдем, надгробное рыдание претворяя в песнь «Аллилуия!»

Тропари, глас 4 2

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю́ во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

Со духами праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спаситель, упокой сохраняя ее в блаженной жизни, той, что у Тебя, Человеколюбец.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси́ святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко еди́н еси́ Человеколю́бец.

В месте упокоения Твоем, Господи, где все святые Твои обретают покой, упокой и душу раба Твоего, ибо Ты Один – Человеколюбец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты́ еси́ Бо́г, соше́дый во а́д, и у́зы окова́нных разреши́вый, Са́м и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.

Ты – Бог наш, сошедший во ад и муки узников прекративший, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Е ди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, моли́ спасти́ся души́ его́.

Единая чистая и непорочная Дева, Бога во чреве носившая неизреченно, ходатайствуй о спасении души раба Твоего.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшему рабу́ Твоему́ (имя), и сотвори́ ему́ ве́чную па́мять.

Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память!

Вечная память и вечный покой молитва

Молитвы о усопших

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читать еще:  Молитва матери о сыне аудио

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, ймене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. ( Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. ( Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна. Плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися. Оружием обыдет тя истина Его, не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тмa одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби изму его, и прославлю его; долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже ( Трижды).

Тропарь, глас 4-й

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего (рабы Твоея) , Спасе, упокой, сохраняя и (ю) во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбие.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков.

Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душе его (ея) .

Седален, глас 5-й

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего (рабу Твою) , и сего (сию) всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его (ея) вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего (рабы Твоея) , идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших , Господи Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй нас.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (усопшей рабе Твоея) (имя), и сотвори ему (ей) вечную память.

Вечная память ( трижды).

Душа его (ея) во благих водворится, и память его (ея) в род и род.

Из книги
“Полный православный молитвослов для мирян”
2-е изд., исп. и доп. М.: Сретенский монастырь; “Новая книга”; “Ковчег”
, 1998 г.

Источники:

http://ms.pravoslavie.ru/110839.html
http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-o-umershix.html
http://www.tropinka.orthodoxy.ru/molitvy/upokoy.htm

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: