Молитва максиму московскому

Молитва максиму московскому

Н агото́ю теле́сною и теpпе́нием/ обнажи́л еси́ вpа́жия кова́pствия,/ облича́я неподо́бное его́ дея́ние,/ зе́льне стpажда́ со́лнечный ваp/ и ну́ждныя вели́кия сту́дени,/ мpа́за и огня́ не чул еси́,/ Бо́жиею по́мощию покpыва́емь,/ Макси́ме пpему́дpе,/ о ве́pою твоpя́щих па́мять твою́ че́стно,/ и усе́pдно пpитека́ющих к моще́м твои́м,// моли́ изба́витися от бед и паде́ния избежа́ти.

Ин тропарь, глас 4:

Т ерпе́нием свои́м ве́лию мзду на Небесе́х стяжа́л еси́,/ в бу́йство во́лею Христа́ ра́ди преложи́ся/ и на Не́бо мы́сленное, я́ко на колесни́це о́гненней,/ возше́л еси́, прему́дре Макси́ме./ Днесь мы ны́не чтим честны́х моще́й твои́х обре́тение/ вку́пе с благочести́выми и ве́рными людьми́ ца́рствующаго гра́да Москвы́,/ да вси вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

В ы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости и теле́сная одея́ния в ничто́же вмени́л еси́,/ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́л еси́./ А́нгельское житие́ проходя́,/ сконча́лся еси́, блаже́нне Макси́ме:// с ни́миже Христа́ моли́ непреста́нноо всех нас.

Ин кондак, глас 8:

В е́рою и любо́вию твое́ честно́е обре́тение пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кой зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех Христу́,/ Его́же моли́ спасти́ лю́ди, моля́щиятися,/ да вси вопие́м ти:// ра́дуйся, о́тче Макси́ме, ца́рствующему гра́ду Москве́ похвало́.

У го́дниче Бо́жий, моли́твенниче наш те́плый и ско́рый помо́щниче, блаже́нне Макси́ме! Припа́дающе к ра́це моще́й твои́х прославля́ем многотру́дныя по́двиги юро́дства твоего́ Христа́ ра́ди, возлюби́в бо Еди́наго Бо́га от всея́ души́ твоея́, ты мирски́ми красо́тами не восхоте́л еси́ наслажда́тися; родна́го жили́ща, любве́ сро́дник, бога́тства и сла́вы вре́менныя отре́клся еси́ и безприю́тное житие́ возлюби́л еси́. Прилежа́в о спасе́нии души́, плоть твою́ нагото́ю теле́сною, мра́зом и зно́ем, посто́м и бде́нием, долговре́менным на земли́ лежа́нием изнури́л еси́ и вся стра́сти ея́ ду́хови покори́л еси́, на земли́ пожи́в небе́сно, во пло́ти духо́вно, умо́м весь к преми́рным взе́мся, плотску́ю му́дрость отри́нул еси́ и, быв мудр о Христе́, юро́д ми́рови показа́лся еси́, от неразу́мных мно́гия оби́ды и бие́нии благоду́шно притерпева́я и мно́гих нечести́вых на путь спасе́ния наставля́я. Те́мже, по сконча́нии твои́х подвиго́в, всепра́ведный Судия́ нетле́нием честны́х твои́х моще́й и мно́гими чудесы́ тя просла́ви, ду́шу же твою́ святу́ю в Небе́сныя оби́тели всели́, иде́же, предстоя́ Престо́лу Непристу́пнаго Боже́ственнаго Све́та, в Нем, я́ко в зерца́ле, ви́диши на́ша ну́жды, слы́шиши на́ша к тебе́ проше́ния и я́ко друг Христо́в и́маше ве́лие к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о нас. Сего́ ра́ди усе́рдно про́сим тя: помоли́ся Го́споду Бо́гу о нас, к земли́ приве́рженных, да и мы, в подража́ние твоему́ ангелоподо́бному на земли́ житию́, не погря́знем в су́етных жите́йских попече́ниих и в земны́х наслажде́ниих, не прельща́емся и не прилепля́емся все́ю душе́ю к тле́нным ми́ра сего́ бла́гом, но да обрати́т Госпо́дь Свое́ю благода́тию на́ша мы́сли и жела́ния к Небе́сным и укрепи́т жела́ти восприя́тия бу́дущих нетле́нных сокро́вищ, да пода́ст нам, сла́бым, си́лу к побежде́нию страсте́й, мы́слей и жела́ний грехо́вных, да плени́т наш кичли́вый ум в послуша́ние ве́ры, изба́вит от высокоу́мия, суему́дрия, ло́жных па́губных уче́ний и да́рует нам му́дрость духо́вную, да раствори́т окамене́нная сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о на́ших согреше́ниих, согре́ет их любо́вию к Нему́, на́шему Созда́телю, и к бли́жним на́шим. Испроси́ всем, во вся́кой нужде су́щим и к твоему́ заступле́нию прибега́ющим, вся́кий дар, коему́ждо благопотре́бен: больны́м — исцеле́ние, печа́льным — утеше́ние, бе́дствующим — по́мощь, оби́женным — защи́ту. Принеси́ ко Го́споду святу́ю моли́тву о всех нас, многогре́шных, я́ко да не по грехо́м на́шим возда́ст нам, ниже́ по беззако́ниим на́шим нака́жет нас, но отврати́т вся́кий гнев, пра́ведно дви́жимый на ны, и проба́вит ми́лость Свою́, вся́ких нужд, бед, напа́стей, скорбей и боле́зней нас избавля́я, и́миже весть судьба́ми да наста́вит нас на путь спасе́ния, пода́ст про́чее вре́мя живота́ на́шего в покая́нии и благоче́стии прейти́ и христиа́нскую кончи́ну, неболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О уго́дниче Бо́жий, блаже́нне Макси́ме! Помоли́ся Го́споду Бо́гу о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), к земли́ приве́рженных, да обрати́т Госпо́дь на́ша мы́сли и жела́ния к Небе́сным и да укрепи́т бу́дущих нетле́нных сокро́вищ жела́ти, да пода́ст нам си́лу к побежде́нию страсте́й, мы́слей и жела́ний грехо́вных, да плени́т наш ум в послуша́ние ве́ры, да изба́вит от высокоу́мия, суему́дрия и му́дрость духо́вную нам да́рует: та́же окамене́нная сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния о гресе́х сокруше́ния да раствори́т и да согре́ет я́ к на́шему Созда́телю любо́вию и братолю́бием ко бли́жним на́шим. Блаже́нне Макси́ме, принеси́ ко Го́споду моли́тву о нас, я́ко да не по грехо́м на́шим возда́ст нам, ниже́ по беззако́нием на́шим нака́жет нас, но да проба́вит ми́лость Свою́ на нас, от вся́ких нужд, бед, напа́стей, скорбе́й и боле́зней избавля́я, и и́миже весть судьба́ми да наста́вит нас на путь спасе́ния, и да сподо́бит нас христиа́нскую кончи́ну неболе́знену, непосты́дну и ми́рну прия́ти и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святому блаженному Максиму, Христа ради юродивому, Московскому чудотворцу.

Тропа́рь, гла́с 5:

Нагото́ю теле́сного и терпе́нием обнажи́л еси́ вра́жия кова́рствия, облича́я неподо́бное его́ дея́ние, зе́льне стражда́ со́лнечный ва́р и ну́ждныя вели́кия сту́дени, мра́за и огня́ не чу́л еси́, Бо́жиею по́мощию покрыва́емь, Макси́ме прему́дре, о ве́рою творя́щих па́мять твою́ че́стно и усе́рдно притека́ющих к ра́це моще́й твои́х моли́ изба́витися от бе́д и паде́ния избежа́ти.

Величание.

Ублажа́ем тя́, святы́й пра́ведный Макси́ме, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Читать еще:  Молитва петру и павлу за усопших

Стихи́ра, гла́с 8:

Челове́че Бо́жий, Макси́ме чу́дный, ты́ у́бо, возше́д на ле́ствицу доброде́телей, по не́йже возше́л еси́ к го́рнему Иерусали́му и та́мо узре́л еси́ жела́емаго Христа́. Его́же ра́ди пло́ть твою́ изнури́л еси́ и те́ло ме́ртвенное на безсме́ртную жи́знь измени́л еси́. И о на́с непреста́нно моли́ся дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Ин кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкия, Рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубине́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Пода́ждь ми́, Христе́, Ду́ха Твоего́ благода́ть, да по достоя́нию воспою́ пе́снь но́ву от усте́н мои́х в па́мять Твоего́ уго́дника Макси́ма преблаже́ннаго.

Иже кре́ст на ра́мо взе́м, блаже́нне, и жела́емаго ти́ оте́чества дости́г, го́рняго Иерусали́ма, и в не́м со Ангелы лику́еши, юро́де прему́дрый, моли́ся о на́с, чту́щих па́мять твою́ всечестну́ю.

Бу́йством премени́в мирско́е мудрова́ние, о́тче, непокрове́нно те́ло име́я, блаже́нне, покры́й на́ша стра́сти, богому́дре, да твои́ми моли́твами от бе́д избавля́емся.

Богородичен: Успи́ души́ моея́ свире́пую во́лну, я́ко мно́жество прегреше́ний, искуше́ний и печа́ли, Влады́чице, воста́ша на мя́, но Сама́ мя́ спаси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Умо́м ве́сь к преми́рным взе́мся, блаже́нне, юро́д прозва́лся еси́, о́тче, и на́с, умовре́дных, сохрани́, да неврежде́ни пребу́дем козньми́ чужда́го, и тебе́ ублажа́ем, Макси́ме преблаже́нне.

Ва́ром со́лнечным опаля́емь, о́тче, и на́с, пали́мых грехо́вными страстьми́, ороси́ твои́ми моли́твами, да непреста́нно воспева́ем па́мять твою́, Макси́ме прехва́льне.

Зимо́ю томи́мь, свя́те, небре́гл еси́ о те́ле пе́рстнем и ны́не наслажда́ешися ра́йския добро́ты. И на́м проси́ оставле́ния, озло́бленным прило́ги чужда́го, да тебе́ ублажа́ем, о́тче богому́дре.

Богородичен: Яже еди́на в напа́стех и ско́рбех защища́ющи, под кро́в Тво́й, Пречи́стая, прибе́гша те́пле, приими́, я́ко Преблага́я, е́же от се́рдца моего́ моле́ние.

Седа́лен, гла́с 8:

Све́том Боже́ственным озаря́емь, в пу́ть, веду́щий к Боже́ственным сия́нием, ходи́л еси́ ве́рно, о́тче преподо́бне, и вра́жиих отбе́гл еси́ прило́г, и сы́н све́та и дне́ яви́лся еси́, Макси́ме богоблаже́нне.

Пе́снь 4.

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Любве́ сро́дников отре́клся, блаже́нне, любо́вию Христо́вою уязвля́емь, и пло́ть, я́коже рабы́ню, ду́хови покори́в, над страстьми́ ца́рь показа́лся еси́, о́тче. И на́с, плене́нных грехо́вными страстьми́, свободи́, богому́дре.

Стезе́ю приско́рбнаго пути́ ше́ствовав, блаже́нне, и простра́ннаго жили́ща доше́д, с безпло́тными ликовствова́ти сподо́бился еси́, о́тче богоно́се.

Вла́сть прии́м на дусе́х нечи́стых, о́тче Макси́ме, си́х от челове́к прогоня́еши, вся́кими неду́ги боля́щия исцелева́еши, с ве́рою приходя́щия к ра́це моще́й твои́х.

Богородичен: Ми́лости Твое́й сподо́би мя́, благоми́лостивное Сло́во ро́ждши, и ны́не, Влады́чице, прибега́юща мя́ к Тебе́ спаси́.

Пе́снь 5.

Ирмос: Возсия́й ми́, Го́споди, све́т повеле́ний Твои́х, я́ко к Тебе́ ду́х мо́й у́тренюет и пое́т Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Юро́д яви́лся еси́ изволе́нием, о́тче, и о́ному ди́вному Андре́ю после́довал еси́. И я́коже то́й ви́де духо́вныма очи́ма Богоро́дицу на возду́се, за ми́р моля́щуюся, ты́ же ны́не зри́ши Святу́ю Тро́ицу, моля́ся непреста́нно о душа́х на́ших.

Ревни́тель бы́в ди́вному Симео́ну, пусты́ню и све́рстника оста́вльшему, и юро́дство на ся́ возложи́вшему, и го́рния митропо́лии дости́гшу, с ни́мже ны́не и ты́ наслажда́ешися, и на́с помина́й, пра́зднующих па́мять твою́ всечестну́ю.

Вторы́й Твердисло́в в Росси́и показа́лся еси́, о́тче Макси́ме, непокрове́но те́ло име́я, покры́й на́с покро́вом моли́тв твои́х, да не уязви́т на́с уязви́вый пра́отца преступле́нием.

Богородичен: От ко́рене исто́чник и вину́ нетле́ния, Тя́, Де́во, вси́ ве́рнии хвала́ми почита́ем: Ты́ бо Ипоста́сное на́м Безсме́ртие родила́ еси́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очище́ние на́м, Христе́, и спасе́ние, Влады́ко, возсия́л еси́ от Де́вы, да я́ко проро́ка от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну, от тли́ исхити́ши всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

На безстра́стия го́ру возше́д доброде́тельми, на враги́ храбо́рник чу́ден показа́лся еси́: и ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу, я́ко да твои́ми моли́твами проти́внии побежда́ются.

Чуде́с исто́чник ра́ка твоя́ яви́ся, Макси́ме блаже́нне, от нея́же оби́льно вси́ притека́ющии прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами.

Прему́дростию ра́зума объя́т, о́тче, су́етную му́дрость бу́йством премину́л еси́ и утае́ная от му́дрых и разу́мных Тро́ическим благоволе́нием позна́л еси́.

Богородичен: Моисе́й в купине́ Тя́ ви́де, в горе́ прие́млющу нестерпи́мый Божества́ о́гнь неопа́льно, те́м Тя́ вси́ пе́сньми велича́ем.

Конда́к, гла́с 2:

Вы́шния красоты́ жела́я, ни́жния сла́дости и теле́сная одея́ния в ничто́же вмени́л еси́ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́л еси́. Ангельское житие́ проходя́, сконча́лся еси́, блаже́нне Макси́ме: с ни́миже Христа́ моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Ангел на земли́ житие́м показа́вся, Ангельския полки́ удиви́л еси́, и де́моны устраши́л еси́, и челове́ки просвети́л еси́ чуде́с твои́х заря́ми, богоно́се и преблаже́нне о́тче на́ш Макси́ме. И ны́не на́с вразуми́ воспева́ти пе́снь к твоему́ хвале́нию, ра́достным гла́сом си́це глаго́лющих: ра́дуйся, оста́вивый тле́нное мудрова́ние и прие́мый нетле́нный вене́ц; ра́дуйся, терпели́вый душе́ю; ра́дуйся, целому́дренный ра́зумом и к Бо́гу воззре́нием; ра́дуйся, предо́блий юро́де, и́же злоко́зненнаго врага́ под нога́ми сотры́й; ра́дуйся, я́ко ни́жнее мудрова́ние оста́вль и вы́шняго Ца́рствия дости́гий; ра́дуйся, цели́телю боле́зней и отгони́телю страсте́й; ра́дуйся, Макси́ме блаже́нне, моля́ непреста́нно о все́х на́с.

Читать еще:  Молитва детей за умершую маму

Пе́снь 7.

Ирмос: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки, и халде́и уби́в, я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше, препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Прича́стием Свята́го Ду́ха просвеще́н, блаже́нне, измени́вся добро́ты теле́сныя и позо́р бы́в челове́ком, непокрове́но те́ло тле́нными оде́ждами име́я, Христу́ вопия́л еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Нищету́ и юро́дство изво́лив, преподо́бне, на́с ра́ди Обнища́вшаго и Сего́ ле́гкий яре́м на ра́мена взе́м, Тому́ после́довал еси́, Христу́, вопия́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Злому́драго врага́ ко́зни премудри́в, юро́де прехва́льне, и сего́, я́ко ры́бу безгла́сну, сотвори́л еси́, богому́дре, Христу́ вопия́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Богородичен: Якоже ло́жницу Бо́жию и кади́льницу разу́мнаго и светоно́снаго Угля, Приснора́дованную воспое́м, зову́ще: ра́дуйся, вина́ спаси́тельнаго воззва́ния, Благослове́нная во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю все́х, Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Присво́ився Соде́телю все́х, о́тче, и грехо́вныя я́зи удали́вся, прия́л еси́ небе́сное насле́дие и, со Ангелы лику́я, вопия́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Юношеских и плотски́х страсте́й удержа́л еси́ взыгра́ния, очи́стив вся́кия скве́рны ду́шу же и те́ло, Макси́ме преблаже́нне, хра́м показа́лся еси́ нескве́рнен Бо́гу, Ему́же непреста́нно вопие́ши: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Незаходи́мый возсия́ тебе́ све́т, о́тче богому́дре, присносу́щнаго весе́лия, в не́мже ны́не наслажда́ешися, предстоя́ Святе́й Тро́ице и воспева́я Христа́ во вся́ ве́ки.

Богородичен: Тя́ ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́ основа́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, и́мамы и Тя́ воспева́ем во веки.

Пе́снь 9.

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Якоже тве́рдый адама́нт душе́ю показа́лся еси́, непоколеби́мь вра́жиими прило́ги, о́тче, и на́м тве́рдое забра́ло бу́ди, блаже́нне, моли́твами твои́ми от нахожде́ний проти́вных.

Освяти́ся возду́х, Макси́ме блаже́нне, па́мятию твое́ю, и на́с торжествова́ти подвиза́ет ра́достно освяще́нное твое́ пра́зднество.

Жезло́м доброде́телей страсте́й мо́ре пресе́к и го́рдаго врага́, я́коже ина́го фарао́на, моли́твами твои́ми погрузи́в, избра́нное ста́до но́ваго Изра́иля невре́дно соблю́л еси́, Максиме блаже́нне, моли́твами твои́ми.

Богородичен: Ски́ния свиде́тельства Тя́ прообрази́, Хле́б Истинный жи́зни прие́мшую, Чи́стая, Сло́во Отца́ Соприсносу́щное.

Свети́лен.

Ангельскаго жития́ жела́я, преподо́бне, покори́л еси́ стра́сти плотски́я му́жески и равноа́нгелен бы́л еси́, богоно́се о́тче Макси́ме.

Молитва блаженному Максиму Московскому, Христа ради юродивому

Уго́дниче Бо́жий, моли́твенниче наш те́плый и ско́рый помо́щниче, блаже́нне Макси́ме! Припа́дающе к ра́це моще́й твои́х прославля́ем многотру́дныя по́двиги юро́дства твоего́ Христа́ ра́ди, возлюби́в бо Еди́наго Бо́га от всея́ души́ твоея́, ты мирски́ми красо́тами не восхоте́л еси́ наслажда́тися; родна́го жили́ща, любве́ сро́дник, бога́тства и сла́вы вре́менныя отре́клся еси́ и безприю́тное житие́ возлюби́л еси́. Прилежа́в о спасе́нии души́, плоть твою́ нагото́ю теле́сною, мра́зом и зно́ем, посто́м и бде́нием, долговре́менным на земли́ лежа́нием изнури́л еси́ и вся стра́сти ея́ ду́хови покори́л еси́, на земли́ пожи́в небе́сно, во пло́ти духо́вно, умо́м весь к преми́рным взе́мся, плотску́ю му́дрость отри́нул еси́ и, быв мудр о Христе́, юро́д ми́рови показа́лся еси́, от неразу́мных мно́гия оби́ды и бие́нии благоду́шно притерпева́я и мно́гих нечести́вых на путь спасе́ния наставля́я. Те́мже, по сконча́нии твои́х подвиго́в, всепра́ведный Судия́ нетле́нием честны́х твои́х моще́й и мно́гими чудесы́ тя просла́ви, ду́шу же твою́ святу́ю в Небе́сныя оби́тели всели́, иде́же, предстоя́ Престо́лу Непристу́пнаго Боже́ственнаго Све́та, в Нем, я́ко в зерца́ле, ви́диши на́ша ну́жды, слы́шиши на́ша к тебе́ проше́ния и я́ко друг Христо́в и́маше ве́лие к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о нас. Сего́ ра́ди усе́рдно про́сим тя: помоли́ся Го́споду Бо́гу о нас, к земли́ приве́рженных, да и мы, в подража́ние твоему́ ангелоподо́бному на земли́ житию́, не погря́знем в су́етных жите́йских попече́ниих и в земны́х наслажде́ниих, не прельща́емся и не прилепля́емся все́ю душе́ю к тле́нным ми́ра сего́ бла́гом, но да обрати́т Госпо́дь Свое́ю благода́тию на́ша мы́сли и жела́ния к Небе́сным и укрепи́т жела́ти восприя́тия бу́дущих нетле́нных сокро́вищ, да пода́ст нам, сла́бым, си́лу к побежде́нию страсте́й, мы́слей и жела́ний грехо́вных, да плени́т наш кичли́вый ум в послуша́ние ве́ры, изба́вит от высокоу́мия, суему́дрия, ло́жных па́губных уче́ний и да́рует нам му́дрость духо́вную, да раствори́т окамене́нная сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о на́ших согреше́ниих, согре́ет их любо́вию к Нему́, на́шему Созда́телю, и к бли́жним на́шим. Испроси́ всем, во вся́кой нужде су́щим и к твоему́ заступле́нию прибега́ющим, вся́кий дар, коему́ждо благопотре́бен: больны́м — исцеле́ние, печа́льным — утеше́ние, бе́дствующим — по́мощь, оби́женным — защи́ту. Принеси́ ко Го́споду святу́ю моли́тву о всех нас, многогре́шных, я́ко да не по грехо́м на́шим возда́ст нам, ниже́ по беззако́ниим на́шим нака́жет нас, но отврати́т вся́кий гнев, пра́ведно дви́жимый на ны, и проба́вит ми́лость Свою́, вся́ких нужд, бед, напа́стей, скорбей и боле́зней нас избавля́я, и́миже весть судьба́ми да наста́вит нас на путь спасе́ния, пода́ст про́чее вре́мя живота́ на́шего в покая́нии и благоче́стии прейти́ и христиа́нскую кончи́ну, неболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая блаженному Максиму Московскому, Христа ради юродивому

О, уго́дниче Бо́жий, блаже́нне Макси́ме! Помоли́ся Го́споду Бо́гу о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), к земли́ приве́рженных, да обрати́т Госпо́дь на́ша мы́сли и жела́ния к Небе́сным и да укрепи́т бу́дущих нетле́нных сокро́вищ жела́ти, да пода́ст нам си́лу к побежде́нию страсте́й, мы́слей и жела́ний грехо́вных, да плени́т наш ум в послуша́ние ве́ры, да изба́вит от высокоу́мия, суему́дрия и му́дрость духо́вную нам да́рует: та́же окамене́нная сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния о гресе́х сокруше́ния да раствори́т и да согре́ет я́ к на́шему Созда́телю любо́вию и братолю́бием ко бли́жним на́шим. Блаже́нне Макси́ме, принеси́ ко Го́споду моли́тву о нас, я́ко да не по грехо́м на́шим возда́ст нам, ниже́ по беззако́нием на́шим нака́жет нас, но да проба́вит ми́лость Свою́ на нас, от вся́ких нужд, бед, напа́стей, скорбе́й и боле́зней избавля́я, и и́миже весть судьба́ми да наста́вит нас на путь спасе́ния, и да сподо́бит нас христиа́нскую кончи́ну неболе́знену, непосты́дну и ми́рну прия́ти и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Православная молитва для успешной сдаче экзаменов

Блаженный Максим Московский , Христа ради юродивый

Дни памяти

6 сентября (переходящая) – Собор Московских святых

Житие

Краткое житие блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского

Жил в тя­же­лые для рус­ско­го на­ро­да вре­ме­на. Та­тар­ские на­бе­ги, за­су­хи, эпи­де­мии разо­ря­ли и гу­би­ли лю­дей. Свя­той го­во­рил обез­до­лен­ным: «За де­ло по­бьют, по­ви­нись да по­ни­же по­кло­нись; не плачь би­тый, плачь неби­тый; за тер­пе­ние даст Бог спа­се­ние». Но не толь­ко сло­ва уте­ше­ния го­во­рил свя­той, его гнев­ных об­ли­че­ний стра­ши­лись силь­ные ми­ра се­го. Бла­жен­ный го­во­рил знат­ным да бо­га­тым: «Бож­ни­ца до­маш­ня, а со­весть про­даж­на; всяк кре­стит­ся, да не всяк мо­лит­ся; Бог вся­кую неправ­ду сы­щет. Ни Он те­бя, ни ты Его не об­ма­нешь».

Скон­чал­ся бла­жен­ный Мак­сим 11 но­яб­ря 1434 г. и был по­гре­бен у церк­ви свя­тых кня­зей Бо­ри­са и Гле­ба. У мо­щей свя­то­го угод­ни­ка Бо­жия ста­ли про­ис­хо­дить чу­дес­ные ис­це­ле­ния. В 1547 г. в окруж­ной гра­мо­те мит­ро­по­ли­та Ма­ка­рия пред­пи­сы­ва­лось: «Пе­ти и празд­но­ва­ти на Москве но­во­му чу­до­твор­цу Мак­си­му, Хри­ста ра­ди юро­ди­во­му». В том же го­ду 13 ав­гу­ста бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ные мо­щи бла­жен­но­го Мак­си­ма.

Полное житие блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского

Бла­жен­ный Мак­сим, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый, жил в Москве. О его ро­ди­те­лях, вре­ме­ни и ме­сте рож­де­ния ни­че­го неиз­вест­но. Свя­той Мак­сим из­брал один из са­мых труд­ных и тер­ни­стых пу­тей ко спа­се­нию, доб­ро­воль­но, Хри­ста ра­ди при­няв на се­бя ли­чи­ну юро­ди­во­го. Ле­том и зи­мой Мак­сим хо­дил по­чти на­гим, пе­ре­но­ся с мо­лит­вой и зной, и хо­лод. «Хоть лю­та зи­ма, но сла­док рай», – го­во­рил он, по­учая всех тер­пе­нию и пе­ре­не­се­нию жи­тей­ских невзгод.

Русь очень лю­би­ла сво­их юро­ди­вых, це­ни­ла их глу­бо­чай­шее сми­ре­ние, вни­ма­ла их муд­ро­сти, вы­ска­зан­ной до­ход­чи­во и об­раз­но на­род­ным язы­ком по­сло­виц. И слу­ша­ли юро­ди­вых все: от ве­ли­ких кня­зей до по­следне­го бед­ня­ка.

Бла­жен­ный Мак­сим жил в тя­же­лые для рус­ско­го на­ро­да вре­ме­на. Та­тар­ские на­бе­ги, за­су­ха, эпи­де­мии раз­оря­ли и гу­би­ли лю­дей. Свя­той го­во­рил обез­до­лен­ным: «Не все по шер­сти, ино и на­про­тив. за де­ло по­бьют, по­ви­нись да по­ни­же по­кло­нись; не плачь би­тый, плачь неби­тый; от­тер­пим­ся, и мы лю­ди бу­дем; ис­под­воль и сы­рые дро­ва за­го­ра­ют­ся; за тер­пе­ние даст Бог спа­се­ние». Но не толь­ко сло­ва уте­ше­ния го­во­рил свя­той. Его гнев­ных об­ли­че­ний стра­ши­лись силь­ные ми­ра се­го: куп­цы и мос­ков­ская знать. Бла­жен­ный Мак­сим го­во­рил им, знат­ным да бо­га­тым: «Бож­ни­ца до­маш­ня, а со­весть про­даж­на; всяк кре­стит­ся, да не всяк мо­лит­ся; Бог вся­кую неправ­ду сы­щет. Ни Он те­бя, ни ты Его не об­ма­нешь». Об­ли­че­ния юро­ди­во­го не оста­ва­лись бес­плод­ны­ми, мно­гие из моск­ви­чей об­ра­ща­ли свои серд­ца к Бо­гу.

Скон­чал­ся бла­жен­ный Мак­сим 11 но­яб­ря 1434 го­да и был по­гре­бен у церк­ви свя­тых кня­зей Бо­ри­са и Гле­ба. Гос­по­ду бы­ло угод­но про­сла­вить чу­де­са­ми Сво­е­го угод­ни­ка: у гро­ба свя­то­го ста­ли со­вер­шать­ся ис­це­ле­ния. 13 ав­гу­ста 1547 го­да бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ные мо­щи бла­жен­но­го Мак­си­ма и то­гда же ему бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние. В Окруж­ной гра­мо­те мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ско­го Ма­ка­рия ска­за­но: «Пе­ти и празд­но­ва­ти на Москве, ав­гу­ста в 13-й день, но­во­му чу­до­твор­цу Мак­си­му, Хри­ста ра­ди юро­ди­во­му». Храм в честь бла­го­вер­ных кня­зей Бо­ри­са и Гле­ба, ря­дом с ко­то­рым был по­гре­бен свя­той Мак­сим, сго­рел в 1568 го­ду. Но свя­тые мо­щи Мак­си­ма оста­ва­лись под спу­дом. Бла­го­го­вей­ные по­чи­та­те­ли па­мя­ти свя­то­го по­стро­и­ли над его мо­ги­лой при­дел в честь свя­то­го Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка.

В «Уста­ве цер­ков­ных об­ря­дов, со­вер­шав­ших­ся в Мос­ков­ском Успен­ском со­бо­ре» (око­ло 1634 г.) под 11 но­яб­ря ска­за­но: «Мак­си­му юро­ди­во­му: бла­го­вест в ле­бедь, се­ред­ней»; под 12/13 ав­гу­ста: «Празд­но­ва­ли преж­де се­го Мак­си­му бла­жен­но­му: бла­го­вест в ле­бедь, звон се­ред­ней; а ныне толь­ко празд­ну­ют в но­яб­ре, а по­ют по уста­ву».

В 1698 го­ду по усер­дию мос­ков­ских жи­те­лей Мак­си­ма Вер­хо­ви­ти­на и Мак­си­ма Ша­ров­ни­ко­ва ста­рый Бо­ри­со­глеб­ский храм был разо­бран; при этом от­ва­лив­ший­ся от сте­ны ка­мень от­крыл ве­ли­кое со­кро­ви­ще – це­леб­ные мо­щи свя­то­го бла­жен­но­го Мак­си­ма. Они бы­ли с че­стью пе­ре­не­се­ны в один из мос­ков­ских со­бо­ров, где и на­хо­ди­лись во все вре­мя по­строй­ки но­во­го хра­ма. По окон­ча­нии стро­и­тель­ства он был освя­щен во имя бла­жен­но­го Мак­си­ма Мос­ков­ско­го с при­де­лом в честь прп. Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка. Око­ло со­ро­ка лет хра­ни­лись мо­щи бла­жен­но­го в этом хра­ме. В 1737 го­ду про­изо­шел силь­ный по­жар, во вре­мя ко­то­ро­го сго­рел храм во имя Мак­си­ма Мос­ков­ско­го. Уцелев­шие ча­сти мо­щей бла­жен­но­го Мак­си­ма бы­ли бла­го­го­вей­но со­бра­ны и пе­ре­да­ны в Мак­си­мов­ский храм в 1768 г. Свя­щен­ни­ку это­го хра­ма Ни­ки­те Ива­но­ву бы­ло по­ру­че­но из­го­то­вить ки­па­ри­со­вый ков­чег, укра­шен­ный се­реб­ром, что и бы­ло им ис­пол­ненено в 1770 го­ду.

В «По­ве­сти» о пе­ре­не­се­нии мо­щей бла­жен­но­го Мак­си­ма ска­за­но: «О свя­том же жи­тии его и чу­де­сех его гла­го­лют мно­зи, еже бы­ла не ма­лая кни­га на­пи­са­ная, но не вем, ка­ко из церк­ви из­ги­бе или кто у преж­де быв­ших свя­щен­ни­ков взял ра­ди спи­са­ния».

Источники:

http://diak.ortox.ru/__pravednym,_jurodivym,_blazhennym_i_bezsrebrennik/view/id/1169868
http://xn—-7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/kanon/minea_noyabr/kan_24noyabr_maxim2.html
http://azbyka.ru/days/sv-maksim-moskovskij

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: