Молитва при плохой погоде

Молитвы во время стихийных бедствий

Молитва во время безведрия (проливных дождей) 1

Влады́ко Го́споди Бо́же наш, дре́вле ревни́теля Илию́ про́рока твоего́ мольбу́ послу́шавый, и е́же на вре́мя дождь удержа́ти изво́ливый: и ны́не человеколюби́вый Тво́рче, и ми́лостивый Го́споди, при́зри и на нас смире́нных и недосто́йных рабо́в Твои́х смире́нныя мольбы́, и я́ко щедр пре́зри на́ша прегреше́ния, и умоле́н быв от сама́го Твоего́ человеколю́бия, пода́ждь ве́дро достоя́нию Твоему́, и со́лнце просвети́ на тре́бующыя и прося́щыя от Тебе́ ми́лости: возвесели́ лице́ земли́ ни́щих ра́ди люде́й Твои́х, младе́нец же и скот и ины́х всех живо́тных, и́хже насыща́еши Твои́м благоволе́нием, и дае́ши пи́щу им во бла́го вре́мя. Ей, Го́споди Бо́же наш, не отри́ни вотще́ мольбу́ на́шу, ниже́ посрами́ нас от ча́яния на́шего, но пощади́ нас по ми́лости Твое́й, и посети́ щедро́тами Твои́ми: исчеза́ют бо всу́е дни́е на́ши, и оскудева́ет в боле́зни живо́т наш: не погуби́ у́бо нас беззако́ний ра́ди на́ших, и́миже негодова́ние в я́рость Твою́ на себе́ привлеко́хом: но сотвори́ с на́ми по ти́хости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́ се бо душе́ю сокруше́нною, и ду́хом смире́нным пред Тобо́ю припа́даем, и я́ко раби́ непотре́бни, па́че же бо́льшия ка́зни досто́йни, в покая́нии умиле́нно Тебе́ вопие́м: согреши́хом и беззако́новахом, и прегреши́хом во всем, за́поведи Твоя́ преступа́юще, и сего́ ра́ди вся, я́же наво́диши на ны, и́стиною и судо́м наво́диши: но не до конца́ тле́нию, гла́ду же и поги́бели преда́ждь нас, ниже́ да потопи́т нас бу́ря водна́я: но во гне́ве ми́лости помяни́, и ту́не щедро́т Твои́х ра́ди уми́лостивися, и твое́ созда́ние и де́ло рук Твои́х я́ко благ поми́луй, и от вся́каго зла ско́ро изба́ви.Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 68

Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего́. Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди Сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев. Я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое́. Чуждь бых бра́тии мое́й, и стра́нен сыново́м ма́тepe моея́. Я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою́, и бысть в поноше́ние мне, и положи́х одея́ние мое́ вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́, враг мои́х ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое́ и студ мой, и срамоту́ мою́: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя́, и страсть и ждах соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою́ желчь, и в жа́жду мою́ напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ eго́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии: и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ будет душа́ ва́ша. Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, и се́мя рабо́в Твои́х удержи́т и́, и лю́бящии и́мя Твое́ вселя́тся в нем.

Перевод: Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей. Я был ввергнут в глубокую тину, и не на чем стать, вошёл в глуби́ны моря, и буря потопила меня. Устал я кричать, охрипла гортань моя, померкли глаза мои от ожидания Бога моего. Стало больше, чем воло́с на голове моей, ненавидящих меня напрасно, укрепились враги мои, изгоняющие меня неправедно; за то, что́ не похитил, я возмещал. Боже, Ты познал безумие моё, и согрешения мои от Тебя не сокрылись. Да не постыдятся о мне надеющиеся на Тебя, Господи, Господи Сил, и да не посрамя́тся о мне ищущие Тебя, Боже Израилев! Ибо ради Тебя я претерпел поношение; покрыл стыд лицо моё. Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность о доме Твоём снедает меня, и поношения поносящих Тебя пали на меня. И облёк я постом душу мою, – и это стало в поношение мне; и возложил на себя, как одежду, ру́бище, – и стал для них притчей. О мне толковали сидящие у ворот, и обо мне пели пьющие вино, я же с молитвой моей к Тебе, Боже; во время благоволе́ния, Боже, по множеству милости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Спаси меня из тины, чтобы мне не увязнуть, да избавлюсь от ненавидящих меня и из глубоких вод; да не потопит меня буря на вода́х, и да не погло́тит меня глубина, и да не сомкнёт надо мной колодец устья своего. Услышь меня, Господи, ибо бла́га милость Твоя; по множеству сострадания Твоего взгляни на меня. Не отврати лица́ Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня, внемли́ душе моей и искупи её, ради врагов моих избавь меня. Ибо Ты знаешь поношение моё, и стыд мой, и посрамление моё; пред Тобою все теснящие меня. Поношения и мучения ожидала душа моя; и ждал я сострадающего, и не было его, и утеши́телей – и не нашёл; и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да станет трапе́за их сетью для них, и воздаянием, и западнёй, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребе́т их согни навсегда. Излей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да настигнет их. Да будет двор их пустым, и в шатрах их да не будет живущего, ибо, кого Ты поразил, они стали гнать и к боли ран моих прибавили. Прибавь беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся из книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и страдаю я: спасение Твоё, Боже, да поддержит меня. Восхвалю́ имя Бога моего с песнью, возвеличу Его в славословии, и угоднее это будет Богу, чем телец молодой, с пробивающимися рогами и копытами. Да увидят это нищие и возвеселятся; взыщи́те Бога, и жива́ будет душа ваша. Ибо услышал бедных Господь и узников Своих не презре́л. Да восхвалят Его небеса и земля, море и всё, движущиеся в нём. Ибо Бог спасёт Сион, и города Иудеи отстроятся, и посе́лятся там люди, и наследуют его, и семя рабов Его овладеет им, и любящие имя Его будут обитать в нём.

Читать еще:  Молитва на присуху любимого

Блаженному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу

Тропарь, глас 4-й 2

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре, и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в целому́дрием и мно́гим терпе́нием, во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну. Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́: источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу, Проко́пие всеблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4-й 2

Христа́ ра́ди юро́дством возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́д, ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла и от Царя́ всех Христа́ Бо́га дар прие́м благода́ть исцеле́ний, мно́гими бо чудесы́ твои́ми и зна́мением стра́шным удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг: лю́дем твои́м ми́лость испроси́в, ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы моли́твою изве́л еси́ и неду́жным по́дал еси́ цельбы́. Те́м же мо́лим тя, чудоно́сче Проко́пие: моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.

Молитва 2

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Тебе́ мо́лимся и тебе́ про́сим: моли́ся о нас ко Всеми́лостивому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́, да проба́вит ми́лость Свою́ к нам, недосто́йным, и да́рует нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная: ве́ры у́бо и любве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние и во всем благо́е поспеше́ние. Град твой У́стюг и вся гра́ды и ве́си Росси́йския предста́тельством твои́м соблюди́ невреди́мы от вся́каго зла. Всем правосла́вным христиа́ном, тя моли́твенно призыва́ющим, коему́ждо по ну́ждам их, потре́бная да́руй: боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим поможе́ние, уныва́ющим ободре́нне, ни́щим снабде́ние, си́рым призре́нне, всем же нам дух покая́ния и стра́ха Бо́жия испроси́, да, благоче́стно сконча́вше вре́менное сие́ житие́, сподо́бимся благу́ю христиа́нскую кончи́ну получи́ти и Ца́рствие Небе́сное со избра́нными Бо́жиими насле́довати. Ей, пра́ведниче Бо́жий! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя смире́нно возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и засту́пник в жи́зни, в сме́рти и по сме́рти на́шей, да, твои́м предста́тельством спасе́ние улучи́вше, ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице перед Ея иконой «Взыскание погибших», или «Избавление от бед страждущих»

Тропарь, глас 7-й 3

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ во объя́тиях Свои́х Превечнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая,/ проси́ Его́ дати ми́ру умирение/ и ду́шам на́шим спасе́ние./ Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет,/ я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е исполнит./ Сего́ ра́ди и мы, припадающе, мо́лимся/ и, наде́ющияся на Тя, да не поги́бнем,/ и́мя Твое́ имену́ем:/ Ты бо еси́, Влады́чице,// Взыска́ние поги́бших.

Радуйся, Благодатная Богородица Дева, в объятиях Своих Предвечного Младенца и Бога носившая. Проси Его дать миру умиротворение и душам нашим спасение. Ибо Сын Тебе, Богоматерь, говорит, что все испрошенное Тобой исполнит во благо. Потому и мы коленопреклоненно молимся, надеющиеся на Тебя да не погибнем, имя Твое призывая, ибо Ты Владычица, Взыскание погибших.

Молитва 4

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою. Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Преподобным Ксенофонту и Марии

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Боже отцов наших, всегда поступающий с нами по Твоей кротости, не удали милости Твоей от нас, но по их мольбам мирно жизнью нашей управляй.

Кондак, глас 4-й

В за́поведех бо́дрствовал еcи́ Влады́чних,/ ни́щим расточи́вый твое́ бога́тство, блаже́нне,/ ти́хо с супру́жницею и ча́ды твои́ми;/ те́мже насле́дуете// Боже́ственное наслажде́ние.

В заповедях Владыки неусыпно пребывал ты ( Мф.26:41 ), нищим раздав свое богатство, блаженный, мирно жил с супругой и чадами твоими, потому вы наследовали Божественное наслаждение.

Молитва

О, святи́и Ксенофо́нте и Мари́е со ча́дами ва́шими Арка́дием и Иоа́нном! Се, мы недосто́йнии и гре́шнии к вам усе́рдно прибега́ем и с упова́нием кре́пким мо́лимся: ми́лостивно услы́шите ны́не глас наш моле́бный и потщи́теся на по́мощь на́шу, и ны́не любо́вь ва́шу к нам, раба́м Бо́жиим (имена), яви́те благода́тным де́йством богоприя́тных моли́тв ва́ших, низпошли́те и нам вели́кую и бога́тую ми́лость Госпо́дню, да воспое́м и просла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Краткое житие святых Ксенофонта и Марии

Желая дать своим сыновьям, Иоанну и Аркадию, более полное образование, они отправили их в финикийский город Бейрут. Промыслом Божиим корабль, на котором отправились оба брата, потерпел крушение. Братья были выброшены волнами на берег в разных местах. Скорбя о разлучении, братья посвятили себя Богу и приняли иночество. Родители долго не получали известий о своих детях и считали их погибшими. Однако преподобный Ксенофонт, уже будучи старцем, сохранял твердое упование на Господа, утешал свою жену Марию, советовал не скорбеть и верить, что дети будут сохранены Господом. Через несколько лет супруги совершили паломничество по Святым местам и встретили в Иерусалиме своих сыновей, подвизавшихся в разных монастырях.

Читать еще:  Молитва об исцелении болящего с ударениями

Молитвы о благополучной погоде

Молитва в бездождие

Владыко Господи Боже наш, послушавый Илию Фесвитянина ради ревности его о славе Твоей, и во время посылаемому земли дождю удержатися повелевый, таже паки молитвою его дождь плодоносный ей даровавый: Сам, Владыко всех, от самаго Твоего благосердия умоляемь, дождь волен даждь наследию Твоему, и согрешенная нами презрев, дожди Твоя низпосли на требующая и просящая места; возвесели лице земли, нищих ради людей Твоих, младенцев, и скотов и иных всех творений Твоих, понеже все от Тебе чают получати пищу во благо время. Ты бо еси наш Бог, Бог милующий и спасющий, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кроме того, крестьяне всегда молились о дожде святому пророку Божию Илии (память 2 августа)

Молитва пророку Илие

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли равноангельским житием твоим, пламеннейшею ревностию по Господу Богу Вседержителю, еще же знамении и чудесы преславными, таже по крайнему благоволению к тебе Божию преестественно восхищенный на огненней колеснице с плотию твоею на небо, сподобльшийся беседовати с преобразившимся на Фаворе Спасителем мира, и ныне в райских селениих непрестанно пребываяй и предстояй престолу Небесного Царя! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходотайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, преспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими, да всадит в сердца наша дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней православней вере, к уставом Святыя Церкве и к заповедем Господним, непочтением к родителем и властем предержащим, и низвергающий людий в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий и избави вся грады и веси отечества нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобной брани. Укрепи твоими молитвами, преславне, предержащия власти наша в велицем и многотруднем подвизе народоправления, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в стране нашей. Пособствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Богу, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и о послушании своем рачение. Да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Тропарь пророка Илии, глас 4

Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елиссееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, темже и почитающим его точит исцеления.

Молитва о прекращении дождливой погоды

Владыко Господи Боже наш, древле ревнителя Илии пророка Твоего мольбу послушавый, и еже на время дождь удержати изволивый: и ныне человеколюбивый Творче и милостивый Господи, призри и на нас смиренных и недостойных рабов Твоих, приими наши смиренныя мольбы, и яко Щедр презри наша прегрешения и умолен быв от самаго Твоего человеколюбия, подаждь ведро достоянию Твоему, и солнце просвети на требующия и просящия от Тебе милости, возвесели лице земли нищих ради людей Твоих, младенец же и скотов и иных всех животных, ихже насыщаеши Твоим благоволением и даеши пищу им во благо время. Ей, Господи Боже наш, не отрини вотще мольбу нашу, ниже посрами нас от чаяния нашего, но пощади нас по милости Твоей, и посети щедротами Твоими, исчезают бо всуе дние наши, и оскудевает в болезни живот наш: не погуби убо нас, беззаконий ради наших, имиже негодование и ярость Твою на себе привлекохом: но сотвори с нами по тихости Твоей, и по множеству милости Твоея, се бо душею сокрушенною и духом смиренным пред Тобою припадаем, и яко раби непотребнии, паче же большия казни достойни, в покаянии умиленно Тебе вопием: согрешихом и беззаконновахом, и прегрешихом во всем, и заповеди Твоя преступающе, и сего ради вся, яже наводиши на ны, истиною и судом наводиши: но не до конца тлению, гладу же и погибели предаждь нас, ниже да потопит нас буря водная: но во гневе милости помяни, и туне щедрот Твоих ради умилостивися, и Твое создание и дело рук Твоих яко Благ помилуй, и от всякаго зла скоро избави. Аминь.

Молитвы во время стихийных бедствий

Дорогие братья и сестры, просим молиться о всех наших соотечественниках, живущих в районах, прилегающих к Саяно-Шушинской ГЭС. В городе Минусинске живет отец Сергий Кругов — постоянный автор нашего портала и журнала «Нескучный сад». Просим молиться о здравии и спасении всех без вести пропавших, о том, чтобы населенные пункты не затронула бы угроза наводнения.

Молитва из молебного чина во время безведрия (проливных дождей)

Владыко Господи Боже наш, древле ревнителя Илии пророка Твоего мольбу послушавый, и на время дождь удержати изволивый. И ныне человеколюбивый Творче и милостивый Господи, призри и на нас смиренных и недостойных рабов Твоих, приими наши смиренныя мольбы, и яко Щедр презри наша прегрешения и умолен быв от самаго Твоего человеколюбия, подаждь ведро достоянию Твоему, и солнце просвети на требующих и просящих от Тебе милости. Возвесели лице земли нищих ради людей Твоих, младенцев же и скотов и иных всех животных, ихже насыщаеши Твоим благоволением и даеши пищу им во благо время. Ей, Господи Боже наш, не отрини вотще мольбу нашу, и не посрами нас от чаяния нашего, но пощади нас по милости Твоей, и посети щедротами Твоими, исчезают бо всуе дние наши, и оскудевает в болезни жизнь наша. Не погуби убо нас беззаконий ради наших, имиже негодование и ярость Твою на себе привлекохом, но сотвори с нами по тихости Твоей, и по множеству милости Твоея. Се бо душею сокрушенною, и духом смиренным пред Тобою припадаем, и яко раби непотребнии, паче же большия казни достойнии, в покаянии умиленно Тебе вопием: согрешихом и беззаконновахом, и прегрешихом во всем, заповеди Твоя преступающе и сего ради вся, яже наводиши на нас, истиною и судом наводиши. Но не до конца тлению, гладу же и погибели предаждь нас, и да не потопит нас буря водная, но во гневе милости помяни, и туне щедрот Твоих ради умилостивися, и Твое создание и дело рук Твоих яко Благ помилуй, и от всякаго зла скоро избави. Тебе бо свойственно есть миловати и спасати нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Читать еще:  Молитва для нормального протекания беременности

Псалом 68

Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моея. Углебох в тимении глубины, и несть постояния: приидох во глубины морския, и буря потопи мя Утрудихся зовый, измолче гортань мой: исчезосте очи мои, от еже уповати ми на Бога моего. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, во множестве милости Твоея услыши мя, во истине спасения Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя, и от глубоких вод. Да не потопит мене буря водная, ниже да пожрет мене глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко блага милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей, и избави ю, враг моих ради избави мя. Нищ и боляй есмь аз, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. Да узрят нищии и возвеселятся: взыщите Бога, и жива будет душа ваша. Яко услыша убогия Господь, и окованныя Своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем. Яко Бог спасет Сиона. И семя рабов Твоих удержит его, и любящии имя Твое вселятся в нем.

Блаженному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу

Тропарь, глас 4-й:
Просветився божественною благодатию, богомудре, и весь разум и сердце от суетного мира сего к Зиждителю неуклонно возложив целомудрием и многим терпением, во временней жизни течение добре скончал еси и веру соблюл еси непорочну. Темже и по смерти явися светлость жития твоего: источаеши бо чудесем источник неисчерпаемый верою притекающим ко святому твоему гробу, Прокопие всеблаженне, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Кондак, глас4-й:
Христа ради юродством воздушная мытарства на руках ангельских неприкосновенно пришед, Царского достиг еси Престола и Царя всех Христа Бога дар прием благодать исцелений, многими бо чудесы твоими и знамением страшным удивил еси град твой Великий Устюг: людем твоим милость испросив, миро от честнаго образа Пресвятыя Богородицы молитвою извел еси и недужным подал еси цельбы. Тем же молим тя, чудоносче Прокопие: моли Христа Бога непрестанно подати грехов наших прощение.

Молитва:
О, великий угодниче Божий и чудотворче, святый блаженный Прокопие! Тебе молимся и тебе просим: молися о нас ко всемилостивому Богу и Спасу нашем Иисусу Христу, да проявит милость Свою к нам недостойным и дарует нам вся к животу и благочестию потребная: веры убо и любве преспеяние, благочестия умножение, мира утверждение, земли плодоносие, воздухов благорастворение и во всем благом благое поспешение. Вся грады и веси Российския предстательством твоим соблюди невредимы от всякаго зла. Всем православным христианом, тя молитвенно призывающим, комуждо по нуждам их, потребная даруй: болящим исцеление, скорбящим утешение, бедствующим поможение, унывающим ободрение, нищим снабдение, сирым призрение. Нам же всем дух покаяния и страха Божия испроси, да благочестно временное сие житие скончавше, сподобимся благую христианскую кончину получити и царствие небесное со избранными Божиими наследовати. Ей, праведниче Божий! Не посрами упования нашего, еже на тя смиренно возлагаем, но буди нам помощник и заступник в жизни, при смерти и по смерти нашей; да, твоим предстательством спасение улучивше, купно с тобою прославим Отца и Сына и Святаго Духа, и твое крепкое заступление о нас, во веки веков. Аминь.

Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Взыскание погибших», или «Избавление от бед страждущих»

Тропарь, глас 7-й:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, во объятиях Своих Превечнаго Младенца и Бога носившая. Проси Его дати миру умирение и душам нашим спасение. Сын бо Тебе, Богомати, вещает, яко вся прошения Твоя во благое исполнит. Сего ради и мы припадающе, молимся, и надеющиеся на Тя, да не погибнем, имя Твое именуем: Ты бо еси, Владычице, взыскание погибших.

Молитва:
Заступнице Усердная, Благоутробная Господа Мати, к Тебе прибегаю аз окаянный и паче всех человек грешнейший; вонми гласу моления моего и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычице, не презри мене отчаянного и во гресех погибающаго; помилуй мя кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблудшую, окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Преподобным Ксенофонту и Марии

(Из жития святых: желая дать своим сыновьям. Иоанну и Аркадию, более полное образование, они отправили их в финикийский город Бейрут. Промыслом Божиим корабль, на котором отправились оба брата, потерпел крушение. Братья были выброшены волнами на берег в разных местах. Скорбя о разлучении, братья посвятили себя Богу и приняли иночество. Родители долго не получали известий о своих детях и считали их погибшими. Однако преподобный Ксенофонт, уже будучи старцем, сохранял твердое упование на Господа, утешал свою жену Марию, советовал не скорбеть и верить, что дети будут сохранены Господом. Через несколько лет супруги совершили паломничество по Святым местам и встретили в Иерусалиме своих сыновей, подвизавшихся в разных монастырях.)

Тропарь, глас 4-й:
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Кондак:
В заповедех бодрствовал еси Владычних, нищим расточивый твое богатство блаженне, тихо с супружницею и чады твоими, темже наследуете Божественное наслаждение.

Молитва:
О святии Ксенофонте и Марие со чадами вашими Аркадием и Иоанном! Се, мы недостойнии и грешнии к вам усердно прибегаем и с упованием крепким молимся: милостивно услышите ныне глас наш молебный и потщитеся на помощь нашу, и ныне любовь вашу к нам, рабам Божиим (имена), явите благодатным действом богоприятных молитв ваших, низпошлите и нам великую и богатую милость Господню, да воспоем и прославим дивнаго во святых Своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Источники:

http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-stixijnyx-bedstvij.html
http://yasenka.cerkov.ru/index.php/molitvoslov-pravoslavnogo-ogorodnika/molitvy-o-blagopoluchnoj-pogode/
http://www.pravmir.ru/molitvy-vo-vremya-stixijnyx-bedstvij/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: