Молитва и тропарь нечаянная радость

Молитва и тропарь нечаянная радость

Д несь, ве́pнии лю́дие/ духо́вно тоpжеству́ем,/ пpославля́юще Засту́пницу усе́pдную pо́да хpистиа́нскаго/ и пpитека́юще к пpечи́стому Ея́ о́бpазу, взыва́ем си́це:/ о, Пpеми́лостивая Влады́чице Богоpо́дице,/ пода́ждь нам неча́янную pа́дость,/обpемене́нным гpехи́ и скоpбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Хpиста́ Бо́га на́шего, // спасти́ ду́ши на́ша.

Н е и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся / и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

О Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством к проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́дшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й, — вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озло́блениих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду. О Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися о всех чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до сконча́ния их во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ ниспосли́, от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́, от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай, путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние и всем нам — друг ко дру́гу любо́вь, мир, и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я́ друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем детородя́щим ско́рое пода́ждь разреше́ние, младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огради́; безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я́ и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ впа́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́; вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй: преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́; сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, с Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Нечаянная радость»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость», глас 4

Днесь, ве́рнии лю́дие, духо́вно торжеству́ем,/ прославля́юще Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ и притека́юще к пречи́стому Ея́ о́бразу, взыва́ем си́це:/ о, Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице,/ пода́ждь нам неча́янную ра́дость,/ обремене́нным грехи́ и скорбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,// моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Канон, глас 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Отве́рзшая две́ри милосе́рдия Бо́жия арха́нгельское приве́тствие Тебе́ приноси́вшему, не затвори́ и от на́с утро́бы человеколю́бия Твоего́, Тя́ воспева́ющих.

Читать еще:  Молитва чтобы муж любил свою семью

Чу́дно бы́сть житие́ Твое́ на земли́, Пресла́вная Ма́ти Де́во, но Небе́сное Твое́ жи́тельство чу́днейше е́сть: непреста́нно бо явля́еши чудеса́ ма́терняго Твоего́ милосе́рдия Тя́ воспева́ющим.

Сы́на, от Отца́ безле́тно ражда́ющагося в после́дняя ле́та, зачала́ еси́ осене́нием Ду́ха Свята́го, ве́чную ра́дость ми́ру роди́вши.

Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго — диа́вола. Ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущих жи́зни духо́вныя, дарова́ла бо еси́ ро́ду челове́ческому Изба́вителя плене́нных и Наста́вника заблу́ждших.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

Тя́ усе́рдно песносло́вящих утверди́ в житии́ доброде́тельнем и Ро́ждшагося от Тебе́ усе́рдно моли́, да не лише́ни бу́дем венце́в сла́вы гре́х ра́ди на́ших.

Па́че вся́каго беззако́нна челове́ка в житии́ свое́м Сы́на Твоего́ грехи́ прогневля́ем, но, о Ма́ти милосе́рдая, бу́ди о на́с Хода́таица.

Да сподо́бит на́с венце́в сла́вы в Боже́ственней Свое́й сла́ве седя́й со Отце́м и Святы́м Ду́хом Иису́с Человеколю́бец, рожде́йся от Тебе́ и вла́сть име́яй челове́ком оставля́ти грехи́.

Ра́дуйся, Де́во, невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая, и Того́ я́ко Младе́нца носи́вшая, и сосцы́ Твои́ми пита́вшая.

Седа́лен, гла́с 5:

Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мая, упова́ние изве́стное и непосты́дное, стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющим к Тебе́, Присноде́во Чи́стая, Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со А́нгелы умире́ние да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Спа́са всему́ ми́ру ро́ждшая, и Сама́ спаса́еши, Ма́ти, от бе́д и печа́лей жите́йских Богоро́дицу Тя́ испове́дающих.

Исцели́ вся́ лю́тыя и неудо́бь исце́льныя боле́зни на́ша, Ма́ти Сы́на и Изба́вителя, на Кре́ст грехи́ на́ша возне́сшаго.

Ипоста́сная Прему́дрость, Бо́г Сло́во избра́ Тя в жили́ще Свое́, Сего́ усе́рдно моли́, да спасе́т на́с и́миже ве́сть судьба́ми.

Ра́дуйся, Неве́сто прекра́сная, до́брая. Ра́дуйся, Голуби́це Чи́стая. Ра́дуйся, Ма́ти Емману́илева, Богоро́дице Присноде́во.

Пе́снь 5.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Не́бо и земля́ удивля́ются, зря́ще милосе́рдие Твое́ к ро́ду христиа́нскому, пресла́вная Ма́ти Де́во, и к са́мым до́лу пове́рженным гре́шником нисхо́диши, Всеблага́я.

Спаси́ от зо́л и скорбе́й рабы́ Твоя́, Богоро́дице, и ми́р Бо́жий, превы́сший вся́каго ми́ра земна́го, пода́ждь рабо́м, Тя́ воспева́ющим.

Родила́ еси́ умиротвори́вшаго Го́рняя и до́льняя и сего́ ра́ди на зе́млю Соше́дшаго, от Отца́ же и Ду́ха Свята́го не разлучи́вшагося.

Ра́дуйся, Цари́це Небесе́ и земли́. Ра́дуйся, превы́сшая А́нгел и Арха́нгел. Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю Иа́ковом предвозвеще́нный к на́м Примири́тель соше́л е́сть.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Свяще́нное торжество́ ны́не духо́вно соверша́юще, прииди́те, празднолю́бцы, воспои́м пе́сньми Богома́терь, прославля́юще Сы́на, дарова́вшаго толи́кую благода́ть Ма́тери Свое́й.

При́зри на пе́ние рабо́в, Богороди́тельнице, враго́в ви́димых и неви́димых смиря́я вознесе́нную горды́ню и на смире́нныя излива́я высо́кия ми́лости Твоя́.

Ты́ еси́ ко́рень, от него́же произы́де же́зл Иессе́ев, Христо́с, Челове́к от до́му Дави́дова и Бо́г, Отцу́ и Ду́ху Соприсносу́щный.

Ра́дуйся, Ма́ти Обра́дованная. Ра́дуйся, прекра́снейшая все́х дще́рей челове́ческих. Ра́дуйся, благоро́дная о́трасль Богоизбра́ннаго ро́да Дави́дова.

Конда́к, гла́с 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты́ на́м помози́, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

И́кос:

Не вве́ри мя́ челове́ческому предста́тельству, Пресвята́я Влады́чице, но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: ско́рбь бо обдержи́т мя́, терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, покро́ва не и́мам, ниже́ где́ прибе́гну, окая́нный, всегда́ побежда́емь, и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра. Упова́ние и предста́тельство ве́рных, не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Презре́ла еси́ вся́ кра́сная ми́ра, Чи́стая, Еди́ному Бо́гу возжела́вши послужи́ти, Ему́же воспева́ла еси́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

На́с, всесоверше́нно благочести́вым отроко́м не после́дующих, но прилепля́ющихся тва́ри па́че, не́же Творцу́, наста́ви, Влады́чице, еди́ному Бо́гу служи́ти и воспева́ти: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Дании́л у́мныма очи́ма предузре́ Тя, Христе́, в ка́мени нерукосе́чнем, разруши́вшем су́етная ца́рства челове́ческая, во спасе́ние пою́щих Тебе́ со Отце́м и Ду́хом: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ра́дуйся, Горо́, благода́тию Бо́жиею приосене́нная, от нея́же отсече́ся ка́мень, Бо́гом Отце́м положе́нный во главу́ у́гла Це́ркве Своея́, Христо́с, Ему́же пое́м: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть; тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Слы́ши, Отрокови́це Де́во Чи́стая, глаго́л, Гаврии́лом Тебе́ веща́нный: роди́ши Сы́на, спаса́ющаго воспева́ющих: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Пло́тию от Тебе́ происше́дый спа́сл е́сть от огня́ отроко́в, ве́рою зре́вших Его́. Того́ моли́ и на́с спасти́, пла́менем страсте́й жего́мых, Сы́ну же Твоему́ воспева́ющих: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Читать еще:  Молитва киприану от колдовства и чародейства

В пещи́ Вавило́нстей ви́ден бы́л еси́, Христе́, я́ко А́нгел светоно́сный, зра́ком же Сы́ну Бо́жию подо́бный. Тебе́ со Отце́м и Ду́хом пое́м: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Ра́дуйся, купино́, Моисе́ем ви́денная, в после́дняя же ле́та от ко́рене Дави́дова происше́дшая и Спа́са все́х неизрече́нно ро́ждшая, Ему́же пое́м: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Бо́г, от Тебе́ воплоти́выйся и к на́м прише́дый, соде́ла чре́во Твое́ Небе́с простра́ннейше. Ди́вное чу́до: Невмести́мый во утро́бу Де́вы вмеща́ется, да Сию́ пое́м во вся́ ве́ки.

Неизрече́нно в после́дняя ле́та от Тебе́ Заче́ншагося моли́, Богоро́дице Де́во, вся́ на́ша печа́ли на ра́дость преложи́ти и све́та невече́рняго на́с сподо́бити, да Сию́ пое́м во вся́ ве́ки.

Ты́ еси́ Престо́л сла́вы Бо́жия, Иезеки́илем та́йно узре́нный, я́ко Сы́на Бо́жия, Отцу́ и Ду́ху Сопресто́льна, во Твою́ Пречи́стую утро́бу восприя́ла еси́ и Твои́ма ма́тернима рука́ма носи́ла еси́.

Ра́дуйся, хра́ме одушевле́нный, в не́мже Бо́г пло́тию обита́. Ра́дуйся, киво́те, сла́вою Сы́на Бо́жия приосене́нный. Ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая, Присноде́во.

Свети́лен.

Посети́л ны́ е́сть Восто́к с высоты́ и дарова́ на́м, я́ко пресве́тлую зарю́, Тебе́, Богоро́дице, в ско́рбных обстоя́ниих неча́янную ра́дость на́м подаю́щую, гре́шных Хода́таицу.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость»

О, Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством к проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́дшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й, — вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озло́блениих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду.

О, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися о всех чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до сконча́ния их во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ ниспосли́, от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́, от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай, путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние и всем нам — друг ко дру́гу любо́вь, мир, и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я́ друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем детородя́щим ско́рое пода́ждь разреше́ние, младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огради́; безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я́ и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ впа́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́; вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй: преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́; сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, с Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Молитва к дракону

Икона Божией Матери Нечаянная Радость

(9/22 декабря и 1/14мая)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» молятся об обращении заблуждших, о здравии и благополучии детей, об исцелении глухоты и болезней ушей, о возвращении отпавших от веры Православной в Церковь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Нечаянная Радость» (из службы со акафистом)

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града Москвы Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех Верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси нечаянную радость ему и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством ко прощению сего грешнаго и заблуждшаго, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением покланяющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех — утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих — совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным — надежду и терпение; в радости и изобилии живущим — непрестанное Благодетелю благодарение; бедствующим — милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами — нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум — ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь — память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися ко всем, чтущим всечестное имя Твое, и всем яви всемощный покров Твой и заступление; во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до последняго их скончания во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе низпосли; от искушений, соблазнов и погибели спаси; от злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай; путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние; обидимым и неправедно гонимым — заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение, и всем нам друг ко другу любовь, мир и благочестие и здравие с долгоденствием. Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и положи им союз любве неразрушимый; матерем, дети родящим, скорое подаждь разрешение; младенцы воспитай; юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашней брани и вражды единокровных миром и любовию огради. Безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и Богоугодному научи, прельщенныя же и во грех и нечистоту падшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи. Вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл, от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави, и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на страшнем Судищи Христове даруй. Преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жити сотвори, скончавшимся внезапною смертию милостива быти Сына Твоего умоли, и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица, да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4
Днесь, вернии людие, духовно торжествуем, прославляюще Заступницу усердную рода христианскаго, и, притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице: о Премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехи и скорбьми многими, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спаси души наша.

Кондак, глас 6
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою притекающим.

Источники:

http://diak.ortox.ru/*_bogorodice/view/id/4455
http://xn—-7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/kanon/bogorodice/bm_nechayannaya1.html
http://xn--80adrleanb2b3i.xn--p1ai/%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: