Молитва для гейба

Какая молитва для нахождения пары?

Подскажите, есть тфилот или брахот на зивуг?

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Пусть Б-г Вам поможет найти хороший зивуг, подходящий для коэна.

Посылаю Вам «Молитву о нахождении супруги» из книги «Взываю к тебе» (Швут Ами, Иерусалим 1998) – см. ниже.

С уважением,
Бен-Цион Зильбер

ריבונו של עולם, בחסדך יצרת עולמך ובראת אדם, ועשית לו עזר, וקידשתנו במצוותיך וציוויתנו לשא אישה ולהוליד בנים, ברוך יוצר האדם שהכול ברא לכבודו. ואולם גדל צערי, יראה ורעד יבוא בי, כי חוששני לי פן יגרמו עוונותיי שתזדמן לי אישה רעה שאינה בת זוגי ואינה הוגנת לי, ופן יקדימנו אחר ליקח את בת זוגי, ויהיה צריך לדחות נפש מפני נפש חלילה, על כן באתי בלב נשבר ונדכה להפיל תחינתי לפניך אב הרחמן, יהי רצון מלפניך ד’ אלו-קנו ואלו-קי אבותינו שתתמלא ברחמים עלי ותזמין לי את בת זוגי ההוגנת לי וראויה לי מששת ימי בראשית לאורך ימים ושנות חיים. ותהיה בת זוגי אשת חיל יראת ד’, בעלת שכל, בעלת מידות טובות, בעלת מעשים טובים, ולא תהיה משכלה ועקרה ולא בעלת מום, אלא שלמה בכל ומוצלחת בכל, באופן שאוכל לעבוד עבודת הקודש בלי שום טרדה. ואל תיקחני מהעולם הזה קודם זמני ואל תדיחני מפני שום אדם שבעולם. אל מלא רחמים, מושיב יחידים ביתה, רחום, חנון, שומר, תומך, מציל, ישר, פודה עזרני על דבר כבוד שמך, עשה למען רחמיך הרבים ולמען אבותינו הקדושים: אברהם, יצחק וישראל עבדיך, למען משה ואהרן, יוסף ודוד. ולמען כל הצדיקים והחסידים זכותם תגן עלינו והם ימליצו בעדנו, עשה למענך לא למעננו, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, חונני וענני ושמע תפילתי. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ד’ צורי וגואלי.

«Владыка мира! В Своём благоволении Ты создал вселенную и сотворил человека, сделал ему помощника, освятил нас Своими заповедями и повелел мне жениться, чтобы рождались дети. Благословен Создавший человека, сотворивший всё во славу Свою. Однако велико моё бедствие, страх и трепет охватывают меня, ибо опасаюсь я, как бы мои грехи не привели к тому, что достанется мне дурная жена, которая не предназначена мне и не подходит мне, и как бы не опередил меня другой и не взял бы в жёны женщину, предназначенную мне, и не пришлось бы оттеснять одного человека из-за другого, не дай Б-г. И поэтому пришёл я с разбитым и удручённым сердцем изложить свою мольбу перед Тобой, милосердный Отец.

Да будет воля Твоя, Г-сподь Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы Ты сжалился надо мной и послал мне супругу, подходящую мне и предназначенную для меня с шести дней творения мира – на долгие годы жизни. И да будет моя суженая доблестной женой, боящейся Б-га, разумной, с хорошим характером, добродетельной, пусть не окажется она бесплодной, да не случится ей лишиться детей и не будет в ней порока, а будет она совершенна и удачлива во всём, чтобы я сумел нести службу Всевышнему без всякой помехи. И не забирай меня из этого мира прежде моего срока, и не отстраняй меня ради любого человека в этом мире. Б-г исполненный милосердия, возвращающий одиноких домой, милосердный, милостивый, оберегающий, поддерживающий, избавляющий, прямой, освобождающий – помоги мне ради славы Имени Твоего. Соверши ради Своего великого милосердия, ради наших святых праотцев Авраама, Ицхака и Исраэля, рабов Своих, ради Моше, Аарона, Йосефа и Давида, ради всех праведных и благочестивых, да защитят нас из заслуги и заступятся они за нас. Соверши ради Себя, а не ради нас. Соверши ради Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради Торы Твоей, соверши ради святости Твоей. Смилуйся надо мной и ответь мне, и услышь молитву мою, потому что Ты слушаешь молитву всех уст. Благословен Внимающий молитве. И да будут угодны тебе слова моих уст и помыслы моего сердца, Б-г – моя опора и моё спасение».

Читать еще:  Молитва от родовых грехов

Сильные молитвы

Сильные молитвы

Сильные молитвы… Как часто нам кажется, что должно существовать какое-то чудодейственное средство от всех бед, что, если сильная молитва, особенные слова помогут нам, как только мы произнесем. К сожалению, так работают только заклинания из детских сказок. Молитва — это благодарность или обращение к Богу, открытый разговор с Ним. Но, почему же тогда соседи и друзья рассказывают нам о чудесах, совершенных по той или иной молитве? Что придает молитве силу?

В Библии и Предании есть немало примеров того, как молитва становилась сильной и значимой. Некоторые молитвы мы узнали благодаря Писанию, некоторые — через святых, но удивительно то, что сильной может стать любая молитва, произнесенная с искренней верой. Сильной молитву делает не сам ее текст, а наша вера и преданность Богу.

Поэтому не стоит ждать и искать молитву, которая сработает как волшебная палочка, но вы обязательно почувствуете изменения в своей жизни, может быть, со временем, если ваша молитва обретет силу искренней веры в произнесенные слова.

Отче наш

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Молитва Господня известна нам из Священного Писания, что делает ее совершенно особенной. Отче наш начинается с воззванию к Господу, что должно быть первой мыслью верующего человека. К кому обратиться в беде, как не к Отцу? В молитве сосредоточены все самые важные постулаты веры. Слова, которыми Сам Господь велел обращаться к нему.

Молитва «Отче наш» читается ежедневно и в любых ситуациях, когда этого просит душа:

  • В болезни;
  • В укреплении во время тягот;
  • Когда страшно;
  • Когда человек боится оказаться во власти греха.

Символ веры

Еще одна молитва, которую знает каждый православный христианин — Символ веры. Строго говоря, Символ веры — это изложение всех основ и столпов христианского вероучения.

Мы читаем Символ веры

  • Во время богослужения;
  • Когда провозглашаем свою верность Христу.

Молитвы Иисусу Христу

Обращение к Божьей помощи в трудных жизненных ситуациях стало обычным явлением для верующих. Они посылают слова молитв о помощи в укреплении здоровья, разрешении проблем разного характера, покаянии и прощении грехов. Наиболее часто посылаемыми прошениями к Высшим силам являются молитвы Иисусу Христу. Они, не без основания, считаются наиболее действенными, хотя помощь и поддержку могут оказать и святые, к которым направляются молитвенные слова.

Молитва Отче наш

Среди прошений, обращенных к Господу, широко известна молитва «Отче наш», которую по праву считают самой важной. Каждое ее слово наполнено глубоким смыслом и осознанием святости Господа и возможности вымолить прощение за грехи.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся имя Твое́,

да прии́дет Ца́рствие Твое́,

да бу́дет во́ля Твоя,

я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги наша,

я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;

и не введи́ нас во искуше́ние,

но изба́ви нас от лука́ваго.

Как отмечают многие, ее чтение наполняет душу покоем, дает ощущение защиты, чистоты и широких возможностей для совершения благих дел. Читать ее можно в любой день и сколько угодно раз, поэтому она относится к так называемым непрестанным.

Читать еще:  Молитва выйти замуж и родить ребенка

Молитва Господу о здравии

Жизнь и здоровье – главные дары Высших сил, но оба не являются вечными и неизменными. Неправильный образ жизни, плохая экология или дурная наследственность нередко становятся причинами ухудшения состояния здоровья. В некоторых случаях людей поражают тяжелые или неизлечимые болезни, которые считаются испытанием за грехи. Чтобы укрепить тело и дух и преодолеть болезнь или облегчить ее, можно обращаться к Сыну Божьему с молитвой об исцелении и здравии.

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иисусова молитва

Ежедневно мы сталкиваемся с множеством проблем, решение которых может оказать влияние на дальнейшую жизнь. Чтобы каждый день приносил добрые вести и ознаменовывался верными решениями, его можно начинать молитвой Иисусу Христу на каждый день. Ею является хорошо известная короткая, но очень весомая молитва.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

Ее каждодневное прочтение дает уверенность, вселяет спокойствие и веру в то, что человек будет под защитой Господа нашего.

Молитва о помощи

Когда речь идет о принятии важных решений, которые могут повлиять на развитие дальнейших событий в жизни, многим требуется и поддержка. Не всегда ее могут обеспечить близкие или друзья. Но чтение молитвы Иисусу Христу о помощи способно просветлить разум, успокоить нервы и найти верное решение. Главное – сосредоточиться и освободиться от неважных, но навязчивых мыслей, которые могут отвлекать от прошения.

В ру́це Твоего́ превели́каго милосе́рдия, о Бо́же мо́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, чу́вства и глаго́лы моя́, сове́ты и помышле́ния моя́, дела́ моя́ и вся́ души́ и те́ла моего́ употребле́ния, вхо́д и исхо́д мо́й, ве́ру и жи́тельство мое́, тече́ние и кончи́ну живота́ моего́, де́нь же и ча́с издыха́ния моего́, преставле́ние мое́ и упокое́ние, и воскресе́ние души́ и те́ла моего́. Ты́ же, преблаги́й и человеколюби́вый Бо́же, приими́ в ру́це защище́ния Твоего́ и изба́ви мя́ от вся́каго зла́, прости́ премно́жество грехо́в мои́х, очи́сти оскверне́нную мою́ ду́шу и те́ло и сохрани́ мя́ в кро́ве ми́лости Твоея́ во вся́ дни́ живота́ моего́, я́ко да Твое́ю благода́тию укрепля́емый изба́влюся от ловя́щих мя́ сете́й вра́жиих, и Твое́ю благосты́нею в чу́вство приведе́н и на пу́ть и́стиннаго покая́ния наста́влен, сподо́блюся христиа́нския кончи́ны животу́ моему́ – безстра́стныя, непосты́дныя, ми́рныя, и немяте́жнаго от возду́шных духо́в преше́ствия, и до́браго отве́та на Стра́шном Твое́м суде́, и да сподо́блен бу́ду зре́ния неизрече́нныя Твоея́ сла́вы и слы́шания пресла́дкаго Твоего́ благослове́ннаго гла́са, и у Тебе́, Бо́га моего́, да получу́ жи́знь и спасе́ние. Ами́нь.

Молитва о детях Иисусу Христу

Дети – главная забота большинства родителей. Они пекутся о здоровье и благополучии, успешной учебе и работе своих чад, беспокоятся, чтобы ребенок не стал на тропу неверных поступков. Молитвенные слова, произнесенные с искренним желанием помочь своей кровинушке и твердым убеждением в том, что разумное решение, помощь и поддержка придет.

Го́споди Иису́се Христе́, бу́ди ми́лость Твоя́ на де́тях мои́х (имена́), сохрани́ их под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ от них вся́каго врага́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние сердца́м их. Го́споди, все мы созда́ние Твое́, пожале́й дете́й мои́х (имена), и обрати́ их на покая́ние. Спаси́, Го́споди, и поми́луй дете́й мои́х (имена) и просвети́ им ум све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́ и наста́ви их на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ их, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог наш.

Сильные молитвы ко Господу Иисусу Христу

Молитва первая

Господи Иисусе Христе, Боже мой, покрый мя и раб твоих (имена) от злобы супостата нашего, зане сила его крепка, естество же наше страстно и сила наша немощна. Ты убо, о Благий, сохрани мя от смущения помыслов и потопа страстей. Господи, Пресладкий мой Иисусе, помилуй и спаси мя и рабов Твоих (имена).

Молитва вторая

О, Господи, Иисусе Христе! Не отврати лица Твоего от нас, рабов твоих (имена) и уклонися гневом от рабов Твоих: помошник нам буди, не отрини нас и не остави нас.

Молитва третья

Помилуй мя, Господи, и не даждь мне погибнуть! Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь! посрами, Господи, борющаго мя беса. Упование мое, осени над главою моею в день брани бесовския! борющаго мя врага побори, Господи, и обуревающия мя помыслы укроти тишиною Твоею, Слове Божий!

Молитва четвертая

Господи! Се сосуд Твой есмь: наполни мя дарованиями Духа Твоего Святого, без Тебя я пуст всякого блага, или паче полн всякого греха. Господи! Се корабль Твой есмь: исполни мя грузом добрых дел. Господи! Се ковчег Твой: исполни его не прелестью сребролюбия и сластей, а любовию к Тебе и к одушевленному образу Твоему — человеку.

Молитва покаяния

Не всегда можно свои тайны доверить другому человеку, а покаяние Иисусу Христу не только принесет уверенность в завтрашнем дне, но и позволит убрать негатив из жизни, поможет очистить душу и, может быть, поможет начать жизнь «с чистого листа».

Читать еще:  Проповеди молитва к единству

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же страстьми́ Свои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Свои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне́, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя́ сопроти́вник напои́; возвы́си мо́й у́м к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели: я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам сле́зы уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, сокро́вище благи́х, да́руй мне́ покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне́ благода́ть Твою́ и обнови́ во мне́ зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя́, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й и сопричти́ мя́ овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя́ с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х святы́х Твои́х. Ами́нь.

Благодарственная молитва

Когда мольба о помощи была услышана, и проблема была решена, надо произнести слова благодарности Иисусу Христу.

Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого безмерна и человеколюбия – неизмеримая пучина! Мы, припадая к Твоему величию, со страхом и трепетом, как недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях, оказанных нам. Как Господа, Владыку и благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поем и величаем и, припадая, снова благодарим! Твое несказанное милосердие смиренно молим: как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам преуспевать в любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях. И сподоби нас всегда благодарить и славить Тебя, вместе с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и единосущным Твоим Духом. Аминь.

Источники:

http://toldot.ru/urava/ask/urava_2086.html
http://www.pravmir.ru/silnye-molitvy/
http://omolitvah.ru/molitvy/molitvy-iisusu-hristu/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: