Краткая молитва святому духу это

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Краткое молитвенное правило :
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Читать еще:  Молитва в праздник крещения

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

О живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Читать еще:  Молитва зубы удаление

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Описание и текст молитвы Святому Духу

Сила и значение молитвы

В христианстве Дух является самостоятельной сущностью и бесплотным созданием, способным пребывать и в мире живых, и в мире мертвых. Им совершается обряд крещения, его упоминают в конце молитвы «Отче наш». Дух не наделен лицом, характером либо эмоциями. Он не только невидим как воздух, но может принимать форму огня или голубя. Также может дарить человеку благословение и силу. Ему удавалось снисходить на многих святых, которые прозревали, становились духовно сильнее и получали возможность нести на себе тяжелую для былых времен ношу – веру в единого Господа.

Молитва, то есть обращение к святому Духу является утренней, универсальной и очень сильной. Те, кто читают ее ежедневно, обязательно смогут попасть в Царство Божье после ухода из земной жизни, при этом отмолив все свои грехи. Действия благодати Бога, принято называть дарами Святого духа. К ним относятся: страх Божий, то есть признание величия Всевышнего; благочестие, то есть милосердие по отношению к нуждающимся; познание окружающего мира; мужество противостояния врагам и искушениям дьявола; разум для чтения Библии и участия в литургиях; премудрость, чтобы через жизненный опыт максимально приближаться к Богу.

В данной молитве человек обращается к высшей силе, называя ее Царем Небесным, поскольку Дух равен Богу Отцу и Сыну, также владеет людьми и миром, царствует над ними. Он изначально наделен огромной силой, способен утешить и поддержать в любых земных несчастьях и скорбях. Спаситель называл его Духом истины, так как именно он может наставить любого человека на правильный путь. Иисус называл его утешителем во время проведения знаменитой Тайной вечери со своими учениками. Спаситель пообещал человечеству, что его отец пошлет Дух во имя Божье, который будет прославлять Господа и действовать от его имени, помогая любому человеку.

В молитве сказано, что Бог все видит, слышит обращенные к нему от чистого сердца просьбы, и дает любому человеку желаемое. Также сказано, что через эту всемогущую высшую силу люди получают от Бога в дар жизнь духовную, святую, помощь в земных делах, очищение от грехов и место в Царстве Божьем после смерти. Святого Духа еще называют Добрым Источником высшего добра, из которого каждый верующий способен регулярно черпать силы и энергию, укрепляя свою веру в Бога и решая свои ежедневные мирские трудности.

Эта молитва является одной из самых сильных в христианстве, она дарует человеку разум, мудрость, стойкость, а также совет, благочестие и способность признавать верховенство Бога, то есть Отца и Сына, а еще Святого Духа – мощной и светлой силы, благодатью которой освящаются таинства крещения, венчания, причастия и просто каждый день истинно верующего человека.

Видео «Молитва Святому Духу»

В этом видео вы можете прослушать аудиозапись молитвы Святому Духу.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Перевод на современный русский язык:

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

После этой молитвы сразу же идёт трисвятое:

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Православные молитвы ☦

5 сильных молитв Святому Духу

Оглавление:

Читать еще:  Молитва для улучшения отношений с родителями

Молитва Святому Духу об исполнении желания

«Дух Святой, светом Своим все пути озаряющий да в любой беде вспоможение оказывающий! Да не минует меня, смиренно просящую рабу Божью (имя), Твое наставление и благословение, Твоя подмога и милость великая. Молю о прощении прегрешений моих да об очищении души моей от всякого зла и лукавства. Благодарю Тебя за сбережение Твое и восславляю Тебя присно и вовеки веков. Не отвернется взор мой от деяний Твоих, не устанут уста мои молитвы благодарения Тебе возносить. Подле Тебя хочу быть и Слово Твое нести присно. Позволь нужде моей исчезнуть да потребному мне (желание) по воле Твоей исполниться. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.»

Молитва Святому Духу «Царю Небесный»

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.»

Иная молитва Святому Духу «Царю Небесный»

«Царю Небесный, Утешителю Всеблагий, Душе истины, от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну почиваяй, независтный источниче дарований божественных, разделяя их коемуждо, якоже хощеши, Имже и мы недостойнии освятихомся и назнаменани есмы в день крещения нашего! Призри на молитву раб Своих, прииди к нам, вселися в ны, и очисти души наша, да будем уготовани в жилищи Пресвятыя Троицы. Ей, о Всеблагий, не возгнушайся нашея нечистоты и ран греховных, но исцели я всеврачующим помазанием Твоим. Просвети наш ум, да разумеем суету мира и яже в мире, оживи нашу совесть, да немолчно возвещает нам яже подобает творити и яже отметати, исправи и обнови сердце, да не источает день и нощь помышлений злых и желаний неподобных. Укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень страстей, имже помрачается в нас драгоценный образ Божий. Духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от нас, подаждь же нам духа любве и терпения, духа кротости и смирения, духа чистоты и правды, да исправив разслабленная сердца и колена, неленостно течем по пути заповедей святых, и тако избегая всякаго греха и исполняя всяку правду, сподобимся улучити кончину мирну и непостыдну, внити в Иерусалим небесный, и тамо покланятися Тебе купно со Отцем и Сыном, поя во веки веков: Троице Святая, слава Тебе. Аминь.»

Молитва ко Святому Духу при страхе и тревоге

«Душе Святый! Всю вселенную собою наполняяй, и всем жизнь подаваяй, от скверных же человек удаляяйся, смиренно молю Тя: не гнушайся нечистоты души моея, но прииди и вселися в мя и очисти мя от всякия греховныя скверны. Да помощию Твоею прочее время живота моего поживу в покаянии и творении дел благих, и тако прославлю Тя со Отцем и Сыном во веки веков. Аминь!»

Молитва Святому Духу перед началом дела

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою. Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.»

Источники:

http://mymolitva.ru/utrennie-molitvy/kratkoe-utrennee-molitvennoe-pravil/
http://moimolitvy.ru/molitva/glavnaya/svyatomu-duhu-492/
http://pravoslavnye-molitvy.ru/svyatomu-duhu/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: